Millora contínua per a
la gestió energètica eficient

Implementem sistemes de gestió per assolir un alt
nivell d'eficiència en l'ús de l'energia. la implementació
del sistema ISO 50001 costat d'un monitoratge i els
avantatges del manteniment integral rendibilitzen
els recursos invertits.

Llicències i legalitzacions 2018-04-18T18:31:03+00:00

Serveis de gestió energètica

Llicències i legalitzacions

Energy Projects planifica, projecta i executa els plans de millores d’eficiència energètica d’acord amb la normativa vigent a nivell europeu, nacional, autonòmic i local, en l’àmbit de les instal·lacions, en particular el Codi Tècnic de l’Edificació – CTE, Llei de Contractes del Sector Públic, de les instal·lacions i el condicionament dels edificis amb especial atenció al Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis – RITE, Reglament de seguretat en cas d’incendis en establiments industrials – RSCIEI i Reglament electrotècnic per a baixa tensió – REBT.

Llicències mediambientals

Energy Projects realitza les Autoritzacions i Llicències Ambientals d’acord al tipus d’activitat, per a administracions públiques i empreses. L’autorització compleix amb l’objectiu de valorar les afeccions de les activitats subjectes a aquest instrument sobre la salut humana i el medi ambient en el seu conjunt, incloent tots els condicionaments de caràcter ambiental necessaris per a la prevenció i reducció en origen de les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, i l’adequada gestió dels residus generats.

La Llei 16/2002, va establir una figura autonòmica d’intervenció ambiental que es crea per a la protecció integral del medi ambient en el seu conjunt. Es tracta d’una única autorització prèvia a la posada en marxa de l’activitat, que pretén simplificar els tràmits administratius.

A la autorització ambiental integrada, es fixaran les condicions ambientals que s’exigiran per a l’explotació de les instal·lacions i, entre altres aspectes, s’especificaran els valors límit d’emissió de substàncies contaminants, que es basaran en les millors tècniques disponibles, tenint en compte les característiques tècniques de la instal·lació, la seva implantació geogràfica i les condicions locals del medi ambient.

Com obtenir l’amortització esperada que el pla energètic projecta?