Un pla per rendibilitzar les
inversions en millores energètiques

L'anàlisi de les necessitats econòmiques i financeres
en funció de les solucions tècniques projectades en
el Pla de Millores permet valorar la rendibilitat i la
taxa d'estalvi esperada per al projecte de l'organització.

Pla econòmic – financer 2018-04-18T18:42:39+00:00

Serveis de finançament

Pla econòmic – financer

L’equip d’Energy Projects, analitza les necessitats econòmiques i financeres en funció de les solucions tècniques projectades en el Pla de Millores. Això permetrà valorar la rendibilitat i la taxa d’estalvi esperada per a cada organització.

El Pla Econòmic-Financer quantifica el Pla de Millores proposat que és plantejat a partir de la situació de consum energètic d’una empresa o indústria. S’ofereix una valoració detallada de les alternatives possibles a la solució projectada. Es defineixen també els costos d’execució, operació i la inversió necessària.

El pla Econòmic – Financer inclou en la seva anàlisi:

 • El full d’inversió requerida coordinada en el temps
 • Les previsions de despeses
 • El tipus de finançament d’acord amb els recursos requerits
 • La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el pla
 • Les partides pressupostàries que es comptabilitzaran
 • Les previsions de les variables pressupostàries de les que parteix el pla
 • Una anàlisi d’escenaris econòmics alternatius

Assessorament sobre ajudes i subvencions

L’equip de professionals d’Energy Projects, assessora als seus clients sobre les ajudes i subvencions que es troben vigents per a que puguin sol·licitar-les en correctes condicions i puguin beneficiar-se’n. Amb l’objectiu d’oferir informació sobre les actuals convocatòries de finançament per a projectes i actuacions d’eficiència energètica i energies renovables, publiquem les ajudes disponibles a l’Estat espanyol i Catalunya:

La Línia de finançament “ICO-IDAE Eficiència Energètica 2017-2018”, està dotada amb 100 milions d’euros i destinada a millorar els consums energètics de l’hostaleria, petita i mitjana empresa i gran empresa del sector Industrial i Comercial.

L’Institut de Crèdit Oficial posa a disposició de les diferents entitats financeres que vulguin subscriure als diferents programes que es posin en marxa en aquest marc, els fons necessaris, fins a 100 milions d’euros, perquè aquestes entitats facilitin els crèdits que permetin dur a terme els projectes, i el risc de les operacions garantit al 50% entre l’entitat financera i el mateix IDAE a través del Fons Nacional d’Eficiència Energètica.

Dels 100 milions d’euros, 70 milions d’euros es destinen a PIME i gran empresa del sector Industrial i Comercial. Els 30 Milions restants estan destinats per al Pla RENOVE enfocat per al sector de l’Hostaleria.

La sol·licitud dels crèdits s’ha de fer a través de les entitats financeres, podent-se obtenir fins al 100% de la inversió del projecte, amb un import màxim de 3 milions d’euros en el cas de PIME, i gran empresa del sector industrial i comercial, i de 1,5 milions d’euros per a hostaleria. Els projectes s’han d’executar en un termini de 24 mesos en el primer cas i de 12 mesos en el segon cas.

El Ministeri d’Energia, Turisme i agenda digital, és el responsable de les Ajudes per a projectes d’entitats locals que afavoreixen el pas d’una economia baixa en carboni. El passat 17 de juny de 2017 s’ha van llançar les bases i la primera convocatòria de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni pel Reial Decret 616/2017.

Els projectes elegibles han d’aconseguir la reducció d’emissions de diòxid de carboni per mitjà d’alguna de les 3 tipologies establertes en el catàleg d’actuacions de l’annex del Reial Decret 616/2017:

 • La millora de l’eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis públics. (Inclou millores aplicables a l’enllumenat exterior)
 • La mobilitat urbana sostenible
 • L’ús de les energies renovables d’usos tèrmics,així com per a l’autoconsum elèctric
El Pla de Millora Energètica als Edificis Municipals (PEMEEM), té per objectiu impulsar l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis i les instal·lacions municipals. Aquesta iniciativa posiciona a l’Ajuntament de Barcelona com una administració altament sostenible en la gestió dels seus propis equipaments.

Les mesures d’eficiència i d’estalvi energètics propostes per als edificis municipals s’estructuren en els següents àmbits:

 • Instal·lacions tèrmiques i de climatització.
 • Instal·lacions d’il·luminació
 • Envoltant tèrmica (aïllament en façanes i cobertes)
 • Instal·lacions elèctriques
 • Estalvi d’aigua
 • Ofimàtica i comunicacions
 • Sistemes de monitorització i de gestió energètics

El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50% de la despesa energètica municipal total. Per aquesta raó, es considera de vital importància actuar sobre aquests equipaments per aconseguir un estalvi d’energia i d’emissions. Alhora, les actuacions en edificis municipals són una eina clau per a la promoció de les mesures d’eficiència i d’estalvi energètics, pel seu caràcter exemplaritzador davant la ciutadania.
S’han establert els següents programes prioritaris, per a la reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis:

 • Terrats verds
 • Façanes, cobertes, mitgeres patis de llums
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària amb energia solar
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes
 • Aigua directa sanitària
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients
Quin és el primer pas per avaluar un pla de millores energètiques?