Un pla per rendibilitzar les
inversions en millores energètiques

L'anàlisi de les necessitats econòmiques i financeres
en funció de les solucions tècniques projectades en
el Pla de Millores permet valorar la rendibilitat i la
taxa d'estalvi esperada per al projecte de l'organització.

Estudis de viabilitat 2018-04-18T18:34:10+00:00

Serveis de finançament

Estudis de viabilitat

L’informe de l’estudi de viabilitat permet a la propietat conèixer en detall la viabilitat econòmica del Pla de Millores que es projecta per a l’estalvi energètic. Considera les inversions a realitzar en funció de les taxes de retorn de la inversió, en cadascuna de les millores: la noves instal·lacions, els sistemes de monitorització del consum energètic i el càlcul de la reducció de la demanda energètica i els estalvis associats.

Estudis de viabilitat

L’estudi de viabilitat estudia l’índex d’oportunitat d’executar les mesures de millora energètiques. Determina si és possible des del punt de vista econòmic financer i si és convenient amb les tecnologies a implementar. L’informe de viabilitat no proporciona una resposta simple de “Sí” o “No”, sinó que s’utilitza en l’anàlisi d’una decisió. És una eina per a la presa de decisions i s’utilitza per recopilar dades i donar un raonament que dóna suport a la recomanació donada, per ser després utilitzada en l’avaluació.

Els aspectes que l’equip d’Energy Projects avalua en un estudi de viabilitat són els següents,

1. Les inversions

Hi ha tres tipus d’inversions per executar el pla de millores energètic:

Inversions en actius fixos.
Equips de climatització i reducció de calor, calderes condensadores, canonades i els recursos intangibles (estudis tècnics, certificacions i permisos)

Inversions en actius circulants.
El personal que implementarà i gestionarà les millores energètiques i els costos obtinguts de la contractació amb el proveïdor energètic.

Despeses prèvies a les operacions.
Els estudis tècnics previs de consultoria, els processos de captació de capital, el projecte d’enginyeria previ a l’execució del pla.

2. Les despeses totals

En aquesta categoria s’inclouen les despeses totals que suposaran el Pla de Millores. Per obtenir aquest resultat cal analitzar:

  • Les despeses de gestió energètica, la remuneració del personal, depreciacions, etc.
  • Les despeses financeres, corresponents als interessos de les obligacions financeres.
  • Les despeses de manteniment, factures de llum, combustibles, impostos, recanvis, etc.

3. Estalvi

Energy Projects inclou en l’estudi econòmic, una valoració del muntant que s’estima s’estalviarà com a resultat de l’aplicació de les mesures proposades en el Pla de Millores que es redacta d’acord amb els requeriments per optimitzar el consum d’energia de cada empresa, indústria o comerç.

Com assegurar el flux de caixa necessari per a les inversions en millores energètiques?