Enginyeria energètica,
una visió global optimitzada

Des de l'estudi tècnic per determinar el conjunt de
solucions òptimes, eficients i viables fins a la materialització
tècnica, layout i dimensionament dels traçats. el projecte
energètic optimitza les solucions des d'una visió global unificada.

Estudis tècnics 2018-04-18T18:05:05+00:00

Serveis d’enginyeria energètica

Estudis Tècnics

Energy Projects assessora els seus clients a través de l’estudi tècnic de les solucions d’eficiència energètica a implantar. En base a les conclusions de l’auditoria energètica Energy Projects analitza l’abast de les solucions tècniques proposades, la seva implementació i viabilitat.

L’estudi tècnic permet proposar i analitzar diferents solucions tecnològiques i comprovar la factibilitat tècnica de cada variant.  Aquesta anàlisi identifica els equips, els sistemes i les instal·lacions necessàries per executar el pla de millores.

L’estudi tècnic permet comparar els equips i sistemes que aporten major eficiència per a satisfer la demanda energètica i especificar els requeriments tècnics per a la seva instal·lació i posada en marxa, així com la suma de la inversió a destinar.

Determinar de les solucions òptimes

L’objectiu de l’estudi tècnic és determinar el conjunt de solucions òptimes per a la utilització eficient i eficaç de l’energia per a l’ús o la producció. De la selecció de les solucions adoptades es derivaran les necessitats d’equips, instal·lacions i millores edilícies que, juntament amb la informació relacionada amb els nivells de consum, permetran quantificar el cost de les millores a implantar.

De l’anàlisi de les característiques i especificacions tècniques de les màquines i equips es precisarà la seva disposició a l’edifici, la qual al seu torn permetrà dimensionar les necessitats d’espai físic d’acord al seu bon funcionament i al compliment de la normativa vigent. També s’analitza la demanda energètica de l’envoltant dels edificis; les solucions de millores en aïllaments i envoltants de l’edifici limiten les pèrdues tèrmiques.

Objectius de l’estudi tècnic

L’estudi tècnic determina:

  • La limitació del consum energètic per habitabilitat i producció
  • Limitació de demanda energètica (calefacció i refrigeració) segons les característiques de l’edifici i els seus materials
  • Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
  • Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
  • Contribució solar d’aigua calenta sanitària
  • Contribució fotovoltaica energia elèctrica
  • Optimització per l’ús de sistemes passius
Com contemplar totes les variables per optimitzar les solucions de forma ordenada?