Construcció i instal·lacions:
la política energètica es materialitza

La gestió i execució d'instal·lacions i envoltants a través
d'una gestió unificada, coordinada amb el client i amb el
departament d'enginyeria, assegura una resolució flexible i
àgil de les obres i una alta eficiència del procés constructiu.

Planificació d’obres 2018-04-18T18:09:41+00:00

Serveis de construcció

Planificació d’obres

Energy Projects assegura el compliment dels objectius determinats a través de la planificació d’obres. Gràcies a la seva integració vertical les comunicacions i professos s’agilitzen assegurant un resultat competitiu, en els terminis d’execució i en els costos finals. A més permet flexibilitat de les obres adaptades en fases d’acord al pla d’inversió i de la continuïtat de les operacions del client.

Per a la consecució d’objectius Energy Projects realitza les següents tasques de forma coordinada:

Gestió administrativa i organització dels recursos humans
econòmics i materials de l’obra

Assistència tècnica juntament amb la direcció facultativa,
de solucions alternatives tècniques

Control de materials
d’unitats d’obra o de materials

L’emplaçament de les instal·lacions de suport
auxiliars temporals

Anàlisi dels processos constructius
econòmic, tècnic i viable

Coordinació del pla de seguretat i salut
del personal de l’obra i la mesures de seguretat

La planificació dels treballs i tasques
i la seva superposició òptima

La coordinació i el seguiment dels avenços d’obra
per a una gestió transparent i previsible

La redacció d’avenços d’obres i actes de coordinació
per a la seva presentació al client

Elaboració de certificacions
i liquidacions d’obra

Recepció i emmagatzematge dels materials,
consum de materials, inventaris d’obra

Contractació i gestió del personal
per a una execució d’alta qualitat

Gestió de maquinària i de consums
de combustible, electricitat, etc.

Una gestió integrada per assolir els objectius energètics

La gestió integrada d’Energy Projects en totes les fases del pla energètic, especialment en l’execució de millores, simplifica el procés de construcció. L’èxit del projecte s’avalua en funció dels estalvis aconseguits amb la disminució de la demanda per la qualitat constructiva i l’optimització del consum mitjançant estalvis i l’ús d’equips eficients.

Gestió constructiva

Energy Projects organitza, executa i supervisa les millores energètiques, coordinant els seus equips tècnics i solucionant de manera àgil les incidències i optimitzant els recursos, els terminis i la qualitat de l’obra.

En l’execució d’obres i instal·lacions desenvolupa en detall les activitats de construcció i porta a terme de forma completa les obres. La propietat contracta un servei integrat amb honoraris amb un únic interlocutor que gestiona els aspectes econòmics, tècnics, materials i de personal. D’aquesta manera el client assegura els costos finals i una simplificació del procés constructiu.

Com contemplar totes les variables per optimitzar les solucions de forma ordenada?