Construcció i instal·lacions:
la política energètica es materialitza

La gestió i execució d'instal·lacions i envoltants a través
d'una gestió unificada, coordinada amb el client i amb el
departament d'enginyeria, assegura una resolució flexible i
àgil de les obres i una alta eficiència del procés constructiu.

Adequacions a noves normatives 2018-04-18T18:07:48+00:00

Serveis de construcció

Adequacions a noves normatives

Davant els desafiaments que presenta donar resposta a les amenaces del canvi climàtic, les administracions progressivament redacten normatives amb la intenció d’acotar l’ús indiscriminat de recursos.

Energy Projects assessora als seus clients en la planificació de les millores a executar en funció de les necessitats de l’empresa i el compliment de terminis legals en la implantació de la normativa d’obligat compliment.

Normatives per a l’eficiència energètica

La normatives destacades en eficiència energètica en vigor són:

DIRECTIVA 2010/31 / UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 19 de maig de 2010

relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

DIRECTIVA 2012/27 / UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 d’octubre de 2012
relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125 / CE i 2010/30 / UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8 / CE i 2006/32 / CE

REGLAMENT DELEGAT (UE) No 244/2012 DE LA COMISSIÓ de 16 de gener de 2012
que complementa la Directiva 2010/31 / UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, establint un marc metodològic comparatiu per a calcular els nivells òptims de rendibilitat dels requisits mínims d’eficiència energètica dels edificis i de les seves elements.

REAL DECRET 235/2013, de 5 d’abril,
pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

REAL DECRET Real Decret 56/2016, de 12 de febrer,
pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia.

CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ HE 0
Document Bàsic HE Estalvi d’Energia – Secció HE 0
Limitació del consum energètic

CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ HE 1
Document Bàsic HE Estalvi d’Energia – Secció HE 1
Limitació de la demanda energètica

És possible escurçar els temps d’execució i acotar l’impacte d’imprevistos?